facebook pixel מדריך: פירוט שפת תכנות - int - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

פירוט שפת תכנות - int


2022-06-14 11:22:57
סוג נתון int הוא הסוג העיקרי לשמירת מספרים.
בכרטיסי Arduino UNO (וכרטיסים אחרים המבוססים על ATmega) סוג int יכול לשמור מספרים בגודל 16 סיביות (2 בתים (bytes)). מערך 32,768- עד 32,767 (המספר המינימלי הוא 2- בחזקת 15 והמספר המקסימלי הוא 2 בחזקת 15 פחות 1).
בכרטיסי Arduino Due סוג int יכול לשמור מספרים בגודל 32 סיביות (4 בתים (bytes)). מערך 2,147,483,648- עד 2,147,483,647 (המספר המינימלי הוא 2- בחזקת 31 והמספר המקסימלי הוא 2 בחזקת 31 פחות 1).
המספרים השליליים מיוצגים בשיטת משלים ל-2. הסיבית הגבוהה ביותר, לפעמים מכונה כסיבית סימן, מסמנת האם המספר הוא שלילי. כל שאר הסיביות מתהפכות ונוסף 1.
ה-Arduino מטפל במספרים השליליים בשבילכם, כך שפעולות חשבון מתבצעות בצורה שקופה וברורה. כדאי לשים לב לסיבוכים עם מספרים שליליים שיכולים להיות בלתי צפויים כשמשתמשים בפעולת הזזת סיביות ימינה (<<).

דוגמה

קוד: בחר הכל
int ledPin = 13;


תחביר

קוד: בחר הכל
int var = val;

פרמטרים בתחביר:
var - משתנה מסוג int
val - ערך אותו אתם מכניסים למשתנה

טיפ

כשערך המשתנה עובר את המספר המקסימלי שאפשר לשמור בו, הוא מתגלגל לערך המינימלי של סוג הנתון. זה קורה גם לכיוון ההפוך. דוגמה למשתנה int בגודל 16 סיביות:
קוד: בחר הכל
int x;
x = -32768;
x = x - 1;       // x now contains 32,767 - rolls over in neg. direction

x = 32767;
x = x + 1;       // x now contains -32,768 - rolls over


ראו גם:

byte
unsigned int
long
unsigned long
הגדרת קבועים שלמים (integer)
הגדרת משתנים

פירוט שפת תכנות לסביבת Arduino


עמוד זה הוא תרגום של int לפי רישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.