facebook pixel מדריך: פירוט שפת תכנות - תקשורת - ()Serial.parseFloat - www.4project.co.il
Main logo www.4project.co.il
כל הרכיבים לפרוייקט שלכם
עגלת קניות

העגלה ריקה

פירוט שפת תכנות - תקשורת - ()Serial.parseFloat


2022-06-14 09:40:57
פונקציית ()parseFloat מחזירה מספר נקודה צפה (float) הראשון שהיא מצליחה לקרוא מחוצץ הכניסה של ערוץ התקשורת. הפונקציה מדלגת על כל התווים שלא מייצגים את המספר (לא מספרים ולא סימן מינוס או נקודה) ומסיימת את פיענוח בתו הראשון שלא מייצג את המספר. פונקציית ()parseFloat יורשת את היכולות של מחלקת Stream.


תחביר

קוד: בחר הכל
Serial.parseFloat();

פרמטרים:
אין.

הפונקציה מחזירה מספר float שהיא הצליחה לפענח מהנתונים שנקלטו בערוץ התקשורת.


ראו גם:

Serial
Stream
()Stream.parseFloat

פירוט שפת תכנות לסביבת Arduino


עמוד זה הוא תרגום של ()flush לפי רישיון Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0.